Lovgrundlag

”Gentofte Kommune skal være et godt sted at bo, leve, uddanne sig og arbejde for alle borgere uanset handicap”.

Lovgrundlag


Helhedstilbuddet Blindenetværket er oprettet efter § 108 (botilbud) og §104 (samværs- og aktivitetstilbud) i "Lov om Social service" . Vi yder praktisk, personlig hjælp, samt pædagogisk udviklings støtte efter §§ 83, 85. Blindenetværket er et kommunalt tilbud beliggende i Gentofte Kommune.


Kerneydelser


I Blindenetværket yder vi et specialiseret, handicap kompenserende bo- og aktivitetstilbud til unge og voksne mennesker med synshandicap.

I vores tilbud til udviklingshæmmede med synshandicap, yder vi et særligt tilpasset tilbud til en gruppe borgere med forstyrrelser inden for autisme- og/eller det psykiatriske spektrum. Desuden yder vi et særligt tilbud til en mindre gruppe borgere med døvblindhed

Gentofte kommune har en handicappolitik, hvor du kan læse om kommunens  rammer for de kommende års arbejde med udviklingen af handciap området.

Socialtilsyn


Socialtilsyn Hovedstaden fører årligt tilsyn i Blindenetværket med det formål at sikre, at vi lever op til de fastsatte krav om den faglige og økonomiske kvalitet.

Du kan læse mere om det enkelte tilsyn i den årlige tilsynsrapport. 

Klagevejledning


Opstår der behov for at klage, sendes klagen til Gentofte kommune Social og Sundhed. Klager over konkrete afgørelser sendes til kommunen for at blive vurderet på ny. Får klageren ikke helt eller delvist medhold i sin klage, kan den ankes til Det Sociale Nævn.

Det er kun muligt for den person som afgørelsen vedrører, at klage over afgørelsen. Personens pårørende eller værge kan klage på dennes vegne.