Som uddannelsessted

Blindenetværkets praktikpolitik


Forventninger til de studerende

Forsamtale/ansættelsessamtale gennemføres ca. 1 måned før praktikkens start. Her afstemmes forventninger praktikvejleder og studerende imellem.

Den første måned er en introduktions- og indkøringsperiode. Vagterne lægges så vidt muligt sammen med praktikvejledernes.

Den studerende indgår i vidt omfang i normeringen. Det fremgår af vagtplanen, hvilke vagter det drejer sig om. Gælder dog ikke øvelsespraktikanter.

 • Der tages i arbejdstidsplanlægningen, så vidt muligt, hensyn til den studerendes planlægning, herunder undervisning.
 • Vi forventer at den studerende søger indsigt i og viden om arbejdsområdet.
 • Vi forventer at den studerende søger at skabe sig overblik, og evner selvstændigt at tilrettelægge og planlægge hverdagen.
 • Vi forventer at den studerende deltager aktivt, og ikke kun forholder sig observerende.  Man er som studerende også kollega.
 • Selvom man som studerende er tilknyttet en gruppe, forventes det, at man forholder sig til hele huset - lige som de øvrige kolleger.
 • Vi forventer at den studerende deltager i husets arrangementer og møder, både med forældre, skoler, personale o.a.
 • Vi forventer at den studerende søger litteratur, og sætter sig ind i det teoretiske grundlag for arbejdet i Blindenetværket.

Vejledningstilbud

Vejledningen til studerende i praktik i Blindenetværket omfatter:

Fælles undervisning for studerende på Bank-Mikkelsensvej og Kellersvej.

Denne undervisning foregår ca. en gang månedligt fra kl. 13 - 15. Det prioriteres højt, at de studerende får mulighed for at deltage i dette, og benytter sig af dette i det omfang det er relevant. Der tages hensyn til dette i vagtplanlægningen, hvis det kan lade sig gøre. Fælles undervisningen indgår som en del af den studerendes arbejdstid.

Der kan forekomme tilfælde, hvor husenes møder ligger i dette tidsrum, eller at personaledækningen i huset ikke tillader at den studerende går.

Den studerende er ansvarlig for at planlægge sin tid, så det bliver muligt at deltage i undervisningen.
Blindenetværkets praktikant undervisning.

I hver periode for lønnede studerende undervises der i 2 obligatoriske emner fælles for Blindenetværkets studerende:

   1. Blind for en dag, teori & praksis.  4 timer.
   2. Blindenetværkets organisation, kommunen &  forvaltningen.  3 timer.

Blindenetværkets tilbud ERSTATTER fælles praktikant undervisning i disse emner.

Individuel vejledning

Ydes efter individuelt behov, dog max 2 timer hver anden uge. Vejledningstimerne skal ligge i praktikvejlederens arbejdstid.

Udover disse tilbud til de studerende kan der forekomme temadage, supervision, kurser og andet, som afholdes i Blindenetværket / det enkelte hus, som den studerende i videst muligt omfang deltager i på lige fod med det øvrige personale.

Det samlede vejlednings- og undervisningstilbud til studerende ligger altså på gennemsnitligt over 3 timer pr. uge.

Ovennævnte gælder for både studerende i øvelsespraktik, samt for lønnede studerende.

Blindenetværkets krav til praktikopgaver

De studerende som er i praktik i Blindenetværket, har fra seminariet fået stillet en opgave om at udarbejde en skriftlig praktikopgave.
Denne opgave er en sag mellem den studerende og seminariet, og praktikstedet har i princippet intet med opgaven at gøre.
Alligevel vælger vi i Blindenetværket at indgå i arbejdet med praktikopgaven. det gør vi, fordi vi ved af erfaring, at opgaven ofte fylder meget hos den studerende, og især fordi opgaven er en god mulighed for at reflektere sammen, afklare forståelsesspørgsmål mm.

Den studerende skal aflevere opgaven til sin praktikvejleder senest 14 dage før afleveringsfristen på seminariet. Formålet med dette er alene, at vi vil sikre os, at den studerende har forstået sammenhænge og formidler en forståelse for den læste teori, at faktuelle oplysninger er korrekte, samt at der ikke videregives fortrolige oplysninger.

Der forventes, at den studerende fremlægger sin opgave på et personalemøde/gruppemøde, for dermed at øve formidling og få konstruktiv feed back og for at reflektere med kolleger.

Målformulering for praktik i Blindenetværket

Der er pratikstedets ansvar at der udarbejdes målformulering for praktikforløbet jf. uddannelsesbekendtgørelsens §7 stk 5:

Praktikstedet fastlægger ved periodens begyndelse i samarbejde med seminariet og den studerende målene for den studerendes uddannelsesmæssige udbytte af perioden. Målene skal ligge inden for rammerne af de regler om praktikken, der er fastsat i bekendtgørelsen og studieordningen.

Målformuleringen kan deles op i 3 områder: ¨

 • Teoretiske mål
 • Praktiske mål
 • Personlige udviklingsmål.

Teoretiske mål:

 • Den studerende skal erhverve sig indsigt i og forståelse for det pædagogiske arbejde i Blindenetværket, herunder læse og formidle forståelse for udvalgt pædagogisk litteratur. Bøger af Lilli Nielsen indgår som obligatorisk læsning for alle Blindenetværkets studerende, herunder funktionsskemaet.
 • Den studerende skal erhverve sig kendskab til Blindenetværkets lovgrundlag.
 • Den studerende skal erhverve sig indblik i Blindenetværkets organisation. Dette gælder såvel internt som eksternt. Herunder samarbejdet i Blindenetværket.
 • Ligeledes skal den studerende sætte sig ind i samarbejds-relationer med Blindenetværkets øvrige samarbejdspartnere, herunder bestyrelse; forældre / pårørende; dagtilbud; læger; øjenlæger; terapeuter og fritidstilbud. Det forventes at den studerende erhverver sig overblik over disse sammenhænge og viser dette i praksis.
 • Den studerende er ansvarlig for selv at opsøge viden og litteratur.
 • Den studerende skal forholde sig konstruktivt til pædagogiske problemfelter, ved at deltage aktivt på møder.

Praktiske mål:

 • Den studerende forventes at indgå i alle dele af arbejdet i huset,  det være sig såvel pædagogisk som praktisk.
 • Den studerende skal efter en introduktionsperiode på max. 14 dage, have erhvervet sig overblik over husets daglige rutiner, og kunne vise dette i praksis.
 • Den studerende skal selv kunne tage initiativ til at planlægge og udføre de daglige opgaver i huset.
 • Den studerende skal kunne foretage pædagogiske observationer, formidle egne iagttagelser, holdninger og forholde sig kritisk til disse.
 • Den studerende skal skaffe sig overblik over beboernes hele liv, ved at deltage i møder og arrangementer i praktikperioden. Herunder besøg i dagtilbud; deltagelse i handleplansmøder; forældremøder; udvalgsmøder og andre relevante aktiviteter. Ved beboerferier laves særskilt aftale om deltagelse.
 • Den (lønnede) studerende skal deltage i alt arbejde på samme vilkår som de øvrige kolleger.
 • Den studerende er forpligtet til at holde sig informeret om rutiner og arbejdsgange, samt respektere disse.
 • Den studerende skal efter en periode på max. 2 mdr. være i stand  til selvstændigt at planlægge, udføre og evaluere pædagogiske aktiviteter.
 • Den studerende skal være i stand til at formidle holdninger, observationer og oplevelser til den øvrige personalegruppe.

Personlige udviklingsmål:
Mål som den studerende ønsker at sætte fokus på eller skal arbejde videre med fra forrige praktik. Eksempler på dette kunne være:

 • Blive bedre til at planlægge.
 • Øve sig i at give og modtage konstrktiv kritik.
 • Øve sig i skriftlig/mundtlig formidling.
 • Erhverve sig viden om et område der specielt interesserer den studerende f.eks. forældresamarbejde, personale-samarbejde, kommunikation, pædagogisk massage, sanserintegration, autisme eller lignende.
 • Andet

Blindenetværkets vejledningstilbud samt Blindenetværkets krav til praktikopgaver udleveres til samtlige studerende, og indgår som en del af målformuleringen.

De studerende underskriver, at de er bekendt med Blindenetværkets personalepolitiske retningslinier, som også gælder for dem.

De studerende underskriver, at de er bekendt med tavshedspligt og magtanvendelses bekendtgørelsen.

Der planlægges for de lønnede studerende med 32,5 timer pr. uge, således at den studerende optjener frihed til at deltage i seminariets indkald.