Indflydelse og samarbejde

Udvalgs - og mødestruktur i Blindenetværket


 

Ledelsesorganisation

I Blindenetværket er vi organiseret i et forstander team, som består af forstander og viceforstander, og et ledelsesteam som består af 4 teamledere. Tilsammen udgør de to team den samlede ledelse i Blindenetværket. Mødefrekvensen er ugentlig og indholdet på  møderne omhandler bl.a.: Information og kommunikation om ledelse, pædagogik, sparring, gensidig supervision, opfølgning på budgetter, løn og drift, nye tiltag, lovstof, organisationsudvikling.


Personaleteam

I Blindenetværket er vi organiseret i 4 personaleteam; Team Gul, Blå, Grøn og Lilla. Personaleteamene holder møde hver 3. uge. Personaleteamernes medlemmer er de medarbejdere der har mødepligt til personalemøderne

De enkelte værksteders medarbejdere holder møde hver 3. måned.

På møder i såvel personaleteam som værksteder omhandler møderne pædagogiske debatter vedr. borgerne, handleplaner, planlægning af ferier/udflugter, kollegial feed back, medicinhåndtering, forældresamarbejde, mv.

Tillidsrepræsentant

I Blindenetværket har vi en TR, som  har et antal timer pr. uge der er målrettet
de opgaver der er i forbindelse med TR arbejdet. TR kan tilkaldes til møder i husene, og kan opsøges i træffetiderne og kan udarbejde nyhedsbreve/skriftlige informationer.


MED-udvalg

Vi tilstræber, at der er en repræsentant fra hver enhed; aktivitetstilbud og botilbud tænkt som hver sin enhed.
Deltagere: TR, Daglig arbejdsmiljøleder, to teamledere og fem medarbejdere, 1 TAP og Forstander.

Hyppighed: Tirsdag hver 6. uge fra kl.9-15.

Udover det lovmæssige indhold som beskrevet i reglerne planlægger og styrer udvalget det årlige målsætningsseminar.

Valgperiode: 2 år, med valg i februar. Der er forskudt valg, således at halvdelen af udvalget vælges i lige år og den anden halvdel i ulige år. Der vælges ikke suppleanter.
Der skal kun foretages valg i det hus, som ikke er repræsenteret via TR eller daglig sikkerhedsleder.

Målsætningsseminar

Deltagere: MED-udvalget, samt øvrige Teamledere, samt minimum én medarbejder-repræsentant som ikke sidder i et udvalg.

Hyppighed: 1 gang årligt, internat i 2 dage sidst på efteråret.

Deltagerne skal udarbejde mål/indsatsområder for det kommende år for Helhedstilbudet Blindenetværk. Deltagerne medbringer input fra hhv. MED, personaleteammøder, ledelsesmøder, bestyrelsen, kursusudvalg og sikkerhedsudvalg. Sammen med Gentofte kommunes overordnede målsætninger og vores kerneydelser skal disse input danne udgangspunkt for det kommende års resultatmål og -krav.

AMO-udvalget

Deltagere: daglig arbejdsmiljøleder,en teamleder og en sikkerhedsrepræsentant. Arbejdsmiljølederen er et fast medlem af MED og sikrer herved en løbende kontinuitet og informationsstrøm.

Valgperiode: daglig sikkerhedsleder udpeges af ledelsen. Sikkerhedsrepræsentanter vælges for 2 år med valg i februar.

Hyppighed: 1 gang hver anden måned, tirsdage fra kl. 12 - 15.

Indhold: Fast dagsorden der sikrer at det lovpligtige sikkerhedsarbejde udføres: APV, Brandkurser, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, opfølgning på arbejdsskadesanmeldelser og magtanvendelser, kradseskemaer, o.lign.
Frikøbes et antal timer ugentligt til arbejdet

Bestyrelse

Deltagere: Forstander, 1 teamleder og 1 medarbejder. Herudover 6 forældre/pårørende repræsentanter - heraf gerne en repræsentant for de hjemmeboende.

Valgperiode: 1 år i oktober.