Pædagog

Pædagogfunktionen


Med udgangspunkt i Serviceloven og den Socialpolitiske vision, skal vi drage omsorg for ukompliceret adgang til relevant hjælp og støtte. Vi skal sætte fokus på borgeroplevet kvalitet og på borgerens individuelle behov og udviklingsmuligheder.
Vi skal skabe mulighed for livskvalitet, bl.a. gennem tryghed, udvikling, egen indflydelse, ligeværd og relationer.

Pædagogen skal:

 • arbejde ud fra Blindenetværkets, til enhver tid gældende, overordnede målsætning/ kerneydelser/værdigrundlag/vision.
 • løbende tilegne sig almen faglig og specialfaglig viden.
 • handle ud fra Blindenetværkets menneskesyn og Den Blindepædagogiske Referenceramme. Forstået således, at menneskesynet og pædagogikken skal være med til at skabe de rammer, hver enkelt borger har behov for m.h.p. tryghed og udvikling.
 • drage omsorg for borgernes hele liv.
 • deltage i individuelle beboer ferier.
 • være loyal overfor aftaler og beslutninger, som er truffet  i personaleteamet.
 • sikre borgernes udviklingsmuligheder via aktivitets- og læringsmiljøer, på baggrund af bl.a. funktionsskemaer, neurologisk supervision, handleplaner og målsætninger.
 • være en god samarbejdspartner bl.a. ved hele tiden at bestræbe sig på, at blive bedre til at møde sine kolleger på en åben, ærlig og direkte måde. Dette gælder både i huset, hvor man er ansat, og også i forhold til andre instanser uden for huset f.eks. forældre, dagcentre og øvrige samarbejdspartnere.
 • være aktiv lyttende, bl.a. overfor nye tanker og ideer i forhold til det pædagogiske arbejde.

I samarbejde med øvrige kolleger:

 • planlægge det daglige pædagogiske arbejde bedst muligt for borgerne.
 • sørge for oprydning, bestilling af varer, indkøb, madlavning, tøjvask.
 • sørge for at vagtplanen hænger sammen (tilkalde vikarer, ajourføre sygdom etc.).
 • have det pædagogiske ansvar, når man arbejder sammen med vikarer.
 • Have det daglige overblik over planlagte pædagogiske aktiviteter.

Ansvarsområder

 • Overordnet ansvarlig for, at de lokale medicinvejledninger overholdes.
 • Kontaktperson for en eller flere borgere.
 • Deltage på aktuelle kurser.
 • Være aktivt deltagende i Blindenetværkets forskellige udvalg.
 • Være aktivt deltagende ved f.eks. personalemøder, samarbejdsmøder, teamdage og supervision.
 • I samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter at ansøge om relevante hjælpemidler for borgerne

Formidling af information:

 • Introduktion til nye medarbejdere.
 • Formidling af- og opfølgning på informationer gennem bl.a. fællesbog, EKJ, kalender, beboernes aktivitets kalender, Blindenetværkets hjemmeside etc.